Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

ศึกษาดูงาน เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงาน สำหรับนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงาน สำหรับนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับแนวทางการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ณ วิท

กยศ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน กยศ.

 

กยศ.จับมือ พม. MOU  พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน กยศ. สู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวง อว. จับมือ กยศ. ใช้ฐานข้อมูลนักศึกษา ผู้กู้ยืมร่วมกัน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขอข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างทั่วถึง โดย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา

กยศ. จัดพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  โดยมีคณะผู้บริหารร่วมในพิธี ณ สำนักงาน กยศ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

 

กยศ. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ กระทรวงการคลัง

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.

ประชุมสัมมนาพิเศษ “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาพิเศษ “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ  และนางสาวปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.

ประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.