Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องสุรนารี บอลรูม ชั้น G โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเชิญสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ปราจีนบุรี และนครนายก จำนวน 282 แห่ง โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารกองทุนฯ เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี และได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ประชุมสัมมนา ผูู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุน ในปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ) ,ระดับอาชีวศึกษา (เอกชน) 

ประชุมสัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาพิเศษ "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

- บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม

โดย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

และ นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงการใหม่ ในปีงบประมาณ 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาที่ขอเข้าร่วมโครงการใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 7- 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-  ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน กยศ. ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จและการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2562

-  ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของกองทุนสำหรับสถานศึกษามือใหม่

-  ข้อควรระวังในการดำเนินงานกองทุน

การลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL)

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนฯ เพื่อให้บริการผู้กู้ยืมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบ Paperless และ Digital ID ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบ ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย National e-Payment ในโอกาสนี้ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ ธนาคารกร

กิจกรรม CSR “กยศ. รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ”

ผู้บริหารและพนักงานกองทุนฯ ร่วมทำกิจกรรม CSR “กยศ. รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ” โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมร่วมกันเก็บขยะและปล่อยปลา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี