Secondary

Languages

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567
(Integrity and Transparency Assessment : ITA )

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์

05 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

06 Q&A

การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการ

011 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการหรือผู้มาติดต่อ

012 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

013 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

021 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

024 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

-

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

035 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน