Secondary

Languages

สมัครงาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

วันที่: 27 กรกฎาคม 2566
อ่าน: 3,194

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กยศ. ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา