Secondary

Languages

สมัครงาน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 36 อัตรา

วันที่: 17 มิถุนายน 2565
อ่าน: 18,715

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 15 อัตรา

วันที่: 2 มิถุนายน 2565
อ่าน: 10,630

ประกาศกองทุนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา