Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สาระความรู้การกู้ยืมเงิน กยศ.” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และดร.เจตสุภา ตันติพิษณุ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สาระความรู้การกู้ยืมเงิน กยศ.” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ จำนวนประมาณ 2,400 คน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิม

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,577,594 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,548,923 ราย คิดเป็น 54%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,138,102 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,819,051 ราย คิดเป็น 28%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 71,518 ราย คิดเป็น 1%