Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ การปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินคืน
คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้และเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระสำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ และลดปัญหาหนี้ค้างชำระของกองทุนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,975,487 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,610,135 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 823,281 ราย คิดเป็น 14%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,476,988 ราย คิดเป็น 25%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 65,083 ราย คิดเป็น 1%