Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กิจกรรม CSR “กยศ. รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ”

ผู้บริหารและพนักงานกองทุนฯ ร่วมทำกิจกรรม CSR “กยศ. รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ” โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมร่วมกันเก็บขยะและปล่อยปลา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

คิวอาร์โค้ด

โพลล์ : รับรู้ข่าวสาร กองทุนฯ จากช่อง ทางใดมากที่สุด

QR Code for ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,597,998 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,627,095 ราย คิดเป็น 65%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 973,516 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 942,466 ราย คิดเป็น 17%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 54,921 ราย คิดเป็น 1%