Secondary

Languages

กิจกรรมกองทุน

กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน แก่ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน แก่ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  โดยมี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,146,444 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,571,544 ราย คิดเป็น 58%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 992,903 ราย คิดเป็น 16%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,516,085 ราย คิดเป็น 25%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 65,912 ราย คิดเป็น 1%