Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - อื่นๆ

ขยายเวลาการรับสมัคร กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567

  กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า กยศ. และสถานศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม...

กิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปี 2567
วันที่: 30 เมษายน 2567
ผู้เข้าชม: 19,051

ขอเชิญผู้รับบริการ กยศ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 2024

ขอเชิญผู้รับบริการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2024

ขอเชิญผู้รับบริการ กยศ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  2024
วันที่: 23 เมษายน 2567
ผู้เข้าชม: 2,298

กยศ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษามีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” โดยกรมการจัดหางาน เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาสำหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด...

กยศ. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษามีงานทำ ผ่านแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เข้าชม: 9,279

กยศ.ออกเกียรติบัตรให้กับผู้กู้ที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเป็นทุนหมุนเวียนที่สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ ด้วยการให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา...

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้กู้ยืมที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เข้าชม: 58,738