Secondary

Languages

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สัญจร

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สัญจร

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สัญจร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560

การประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สัญจร-1
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สัญจร-2
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สัญจร-3
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สัญจร-4
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สัญจร-5
การประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สัญจร-6
วันที่: 
9 มกราคม 2560