Secondary

Languages

การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดประชุมสัมมนาพิเศษ “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอมเวนชั่น โดยมีนางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวเปิดงาน พลเอก ดร. ศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุน” รวมถึงมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในฐานะองค์กรนายจ้าง” โดยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาคีเครือข่าย 5 ท่าน ได้แก่ • นายฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แทนอธิการบดี
  • ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
  • นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด กรรมการทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า และอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กยศ.
  • นายวงศ์วริศ ดุลยนิติโกศล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และดำเนินรายการโดย นายณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ ผู้ประกาศข่าว และศิษย์เก่าผู้กู้ยืม กยศ.
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-1
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-2
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-3
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-4
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-5
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-6
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-7
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-8
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-9
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-10
การประชุมสัมมนาพิเศษ บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำ-11
วันที่: 
20 กุมภาพันธ์ 2560