Secondary

Languages

กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษากองทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อประเทศชาติและทำความดีตอบแทนสังคม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง 
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษากองทุนเปิดเผยว่า “กองทุนได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติความประพฤติดีมีความเสียสละ ทำประโยชน์ให้แก่สังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนหรือสาธารณชน รวมถึงมีประวัติการชำระเงินคืนกองทุนตามกำหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุน จำนวน 12 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อประเทศชาติและทำความดีตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องและสังคม นอกจากนั้น กองทุนยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่ได้สรรหาศิษย์เก่าที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดีดังกล่าวอีกด้วย เนื่องจากกองทุนเห็นว่าความสำเร็จของผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง 12 ท่าน เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดวิชาความรู้ และอบรมสั่งสอนของสถานศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้เติบโตขื้นเป็นบุคลากรที่เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพของสังคม จึงสมควรได้รับการชื่นชมยกย่องเป็นเกียรติประวัติแก่สถานศึกษาต่อไ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากกองทุนจำนวนกว่า 5 ล้านราย มีผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาแล้วกว่า 4 ล้านราย คิดเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาสร้างทุนมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ จำนวนกว่า 5 แสนล้านบาท ปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยนักเรียน นักศึกษาจะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้น โดยเพิ่มลักษณะการให้กู้ยืมเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผู้ที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ ผู้ที่เรียนในสาขาวิชาขาดแคลนหรือรัฐมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษและผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยกองทุนอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติในแต่ลtลักษณะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ รวมถึงส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องต่อไป”  ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในที่สุด

กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-1
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-2
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-3
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-4
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-5
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-6
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-7
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-8
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-9
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-10
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-11
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-12
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-13
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-14
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-15
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-16
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-17
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-18
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-19
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-20
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-21
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-22
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-23
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-24
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-25
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-26
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-27
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-28
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-29
กยศ. จัดพิธีมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี-30
วันที่: 
28 กันยายน 2560