Secondary

Languages

กยศ. ประชุมหารือร่วมกับกรมการจัดหางาน เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ

กยศ. ประชุมหารือร่วมกับกรมการจัดหางาน เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เรื่องพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญในเรื่องการกู้และการชำระคืนกองทุนฯ รวมถึงหารือแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้กู้ยืม ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  กับกรมการจัดหางาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

กยศ. ประชุมหารือร่วมกับกรมการจัดหางาน เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ-1
กยศ. ประชุมหารือร่วมกับกรมการจัดหางาน เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ-2
กยศ. ประชุมหารือร่วมกับกรมการจัดหางาน เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ-3
กยศ. ประชุมหารือร่วมกับกรมการจัดหางาน เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ-4
กยศ. ประชุมหารือร่วมกับกรมการจัดหางาน เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างงาน สร้างอาชีพ-5
วันที่: 
10 ตุลาคม 2560