Secondary

Languages

กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม

กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ลงนามตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการเกี่ยวกับการหักเงินเดือนบุคลากร ที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินคืนกองทุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยนายชัยณรงค์ ได้เปิดเผยว่า “กองทุนและสภาองค์การนายจ้าง ได้ตกลงร่วมมือกันในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้องค์กรนายจ้างภาคเอกชนทั้งที่เป็นสมาชิกของสภาองค์การนายจ้างและองค์กรนายจ้างทั่วไปทราบถึงภาระหน้าที่ วิธีการ ขั้นตอน ความรับผิดชอบ และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน ขอความร่วมมือจากองค์กรนายจ้างภาคเอกชน เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนของพนักงานหรือลูกจ้างที่อยู่ในสังกัด รวมถึงร่วมทำการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนายจ้าง เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินได้หมุนเวียนกลับกองทุน และส่งผ่านโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินรุ่นหลังต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์กรนายจ้างส่วนใหญ่ยังไม่ทราบรายละเอียดในการหักเงินเดือนจากพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุน ดังนั้น กองทุนจะเริ่มต้นเดินสายชี้แจงผู้ประกอบการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลางโดยร่วมกับสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย มีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีพนักงานประมาณ 4-5 แสนคน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 และจะเริ่มดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมได้ภายในปี 2561 ต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม-1
กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม-2
กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม-3
กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม-4
กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม-5
กยศ. จับมือสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เดินเครื่องสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม-6
วันที่: 
12 ตุลาคม 2560