Secondary

Languages

บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมกับนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)" ในโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ RBAC Hall มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต-1
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต-2
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต-3
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต-4
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต-5
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต-6
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต-7
วันที่: 
2 กุมภาพันธ์ 2560