Secondary

Languages

บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2

 บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2

นางสาวนันทวันท์ วงศืขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ พร้อมกับนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.)" ในโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ RBAC Hall มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-1
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-2
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-3
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-4
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-5
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-6
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-7
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-8
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-9
บรรยายพิเศษโครงการปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ครั้งที่ 2-10
วันที่: 
9 กุมภาพันธ์ 2560