Secondary

Languages

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.เชียงใหม่

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.เชียงใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. โดยมีหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 150 แห่ง เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารร่วมเสวนา ดังนี้ คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ​ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณปรีชา บูชางกูร ​​รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณเจนกิจ สวัสดิโอ​​ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณจงรักษ์ รัตนสะอาด รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.เชียงใหม่-1
การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.เชียงใหม่-2
การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.เชียงใหม่-3
การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.เชียงใหม่-4
การประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” จ.เชียงใหม่-5
วันที่: 
19 ธันวาคม 2560