Secondary

Languages

กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการนำร่องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า กองทุนได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเชื่อมโยงระบบการยืนยันตัวตนและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินกองทุน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการกู้ยืมและการบริหารจัดการหนี้ ร่วมกันพัฒนา ทดสอบ และนำร่องการใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงบริการด้านการกู้ยืมของ กยศ. รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ขณะนี้กองทุนอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัย และยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในด้านบุคลากรและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการดำเนินการร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นการนำร่องใช้งานระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ซึ่งเริ่มต้นเป็นโครงการแรกของประเทศไทย

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ETDA ได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ National Digital ID ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนระบบผ่าน Federation proxy ไปยัง National Digital ID Platform ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศในการให้บริการแก่สังคมและประชาชน ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำร่องการใช้บริการ ETDA Connect เพื่อใช้ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลตามมาตรฐาน OpenID Connect Protocol สำหรับให้บริการแก่องค์กรภาครัฐ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่มีความร่วมมือจนเกิดเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง ETDA กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความร่วมมือ ในครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการกู้ยืมเงินจาก กยศ. และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการให้บริการแก่สังคมและประชาชนของรัฐบาลด้วย

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เตรียมนำร่องการกู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. สามารถบริหาร-จัดการข้อมูลบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด ซึ่งเป็นการเริ่มต้นโครงการแรกของประเทศไทย โดยเป็นการดำเนินงานกาทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำนวยความสะดวก ความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานอันเป็นผลอันดีแก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล-1
กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล-2
กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล-3
กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล-4
กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล-5
กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล-6
วันที่: 
24 กรกฎาคม 2561