Secondary

Languages

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง

 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นำคณะผู้บริหารและพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

วันที่: 
9 พฤศจิกายน 2561