Secondary

Languages

ประชุมชี้แจง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง”

ประชุมชี้แจง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดประชุมชี้แจง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง” โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 213 แห่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

วันที่: 
19 พฤศจิกายน 2561