Secondary

Languages

งานประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

งานประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย อบจ. เทศบาล อบต. จากจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เข้าร่วมกว่า 900 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่: 
17 ธันวาคม 2561