Secondary

Languages

งานประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

งานประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมสัมมนา “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวศศิรินทร์ ป่าไม้ วิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย อบจ. เทศบาล อบต. จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ มหาสารคาม เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี เข้าร่วมกว่า 1,600 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่: 
20 ธันวาคม 2561