Secondary

Languages

การประชุมชี้แจง “การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 กับธนาคารที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย และธนาคารที่เป็นสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐ

ารประชุมชี้แจง “การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 กับธนาคารที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทยและธนาคารที่เป็นสมาชิกสภาสถาบันการเงิน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดประชุมชี้แจง “การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ” ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากับธนาคารที่เป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย และธนาคารที่เป็นสมาชิกสภาสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ และนางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา รองผู้จัดการกองทุนฯ เป็นวิทยากรบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากนางสาวชยากร มาเมืองวิทยากรจากกรมสรรพากร ร่วมบรรยายและตอบข้อซักถาม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอนของระบบการหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

วันที่: 
24 ธันวาคม 2561