Secondary

Languages

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 11)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 11)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 11) จาก 3 หน่วยงานการศึกษา ๆ ละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล คือ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูผู้เสียสละในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 9 ท่าน โดยมีนางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม. 2562 ณ มูลนิธิ พอ.สว.

วันที่: 
27 พฤษภาคม 2562