Secondary

Languages

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์  2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

วันที่: 
21 กุมภาพันธ์ 2562