Secondary

Languages

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่: 
9 สิงหาคม 2562