Secondary

Languages

โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2562

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด บทบาทและหน้าที่ของการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในโครงการ “ปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาผู้กู้ยืมและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

วันที่: 
15 กันยายน 2562