Secondary

Languages

กยศ. ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กยศ. ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรีในนามกระทรวงการคลัง ทางรายการร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินผ่าน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เมื่อผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ส่งสำเนาใบนำฝาก (Pay-in) พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริจาค ที่สามารถติดต่อได้ส่ง FAX มายังหมายเลข       0 2282 5296, 0 2282 3376 กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้บริจาคต่อไป

กรณีสั่งจ่ายเช็ค ขอให้สั่งจ่ายในนาม กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี 

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2281 4130

วันที่: 
18 กันยายน 2562