Secondary

Languages

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่: 
30 สิงหาคม 2562