Secondary

Languages

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสยาม

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสยาม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสยาม
วันที่: 
12 กันยายน 2562