Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.และ กรอ.เรื่องการสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไปโดยมีพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หลังจากจบการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่: 
7 ตุลาคม 2562