Secondary

Languages

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมสำนักงาน กยศ.

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมสำนักงาน กยศ.

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานและรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานกองทุนฯ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ทั้งนี้ ท่านประธานรัฐสภาฯ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งกองทุน กยศ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งท่านประธานรัฐสภาอยากให้ผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเป็นคนดีของสังคม และมีความรับผิดชอบในการคืนเงินให้แก่กองทุน เพื่อส่งต่อโอกาสให้นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป

วันที่: 
9 ตุลาคม 2562