Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการจัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 โดยมี รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวจารุณี แวววิริยกุล หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา​ประจำสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่: 
19 กุมภาพันธ์ 2563