Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 โดยอาจารย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวจารุณี แวววิริยกุล หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา​ประจำสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 
18 กุมภาพันธ์ 2563