Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการจัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 โดย รศ.นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริวิมล เอี่ยมไกรสร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา​ประจำสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

วันที่: 
12 กุมภาพันธ์ 2563