Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม “กยศ. ร่วมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 
13 กุมภาพันธ์ 2563