Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 13 - 14 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

กิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 วันที่ 13 - 14 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันที่: 
13 มกราคม 2563