Secondary

Languages

กยศ.ศึกษาดูงาน เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงาน สำหรับนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

ศึกษาดูงาน เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงาน สำหรับนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุน

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน เรื่อง “การส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงาน สำหรับนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักสูตรการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับแนวทางการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

 

วันที่: 
7 สิงหาคม 2563