Secondary

Languages

กยศ.เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

กยศ.เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
 
โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ ร่วมอภิปรายในประเด็นบทบาท หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการฯ รวมถึงนโยบาย ภาพรวมทิศทางการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของ กยศ. การเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. และแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ กยศ. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่: 
8 สิงหาคม 2563