Secondary

Languages

กยศ. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

กยศ. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น  ในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

วันที่ 17 กันยายน 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุนได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น โดยกองทุน กยศ. เป็นหนึ่งในทุนหมุนเวียนที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน 115 ทุนหมุนเวียน รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในฐานะทุนหมุนเวียนที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยตลอดมา

ในปีที่ผ่านมา กองทุนมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในทุกด้านทั้งภายในและภายนอกในการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม กองทุนขอขอบคุณกรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สถานศึกษา หน่วยงานองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนสนับสนุน การดำเนินงานกองทุน ซึ่งทำให้กองทุนเป็นทุนหมุนเวียนที่สามารถดำเนินงานได้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

กยศ. รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ในรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น

 

 

 

วันที่: 
17 กันยายน 2563