Secondary

Languages

กยศ.เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

กยศ.เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนิสิตสามารถวางแผนการใช้เงินในการดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาตลอดจนให้รู้คุณค่าของการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่: 
19 กันยายน 2563