Secondary

Languages

กยศ. จับมือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ส่งมอบปริมาณโลหิตแล้วกว่า 43 ล้านซีซี

กยศ. จับมือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ส่งมอบปริมาณโลหิตแล้วกว่า 43 ล้านซีซี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ได้มีโอกาสทำความดีและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมส่งมอบปริมาณโลหิต 43,565,900 ซีซี จากกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อช่วยจัดหาโลหิตสำรอง ใช้ในภาวะปกติและภาวะโลหิตขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลสาขา โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้มีโอกาสทำความดี มีจิตสาธารณะและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยตลอด 7 ปีที่ผ่านมากองทุนได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับบริจาคโลหิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเครือข่ายสถานศึกษาทั่วประเทศ ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมการบริจาคโลหิต ส่งผลให้ได้รับปริมาณโลหิตสะสมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 43,565,900 ซีซี

ในปีงบประมาณ 2563 กองทุนได้จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ปีที่ 7 โดยมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 19,032 คน จากสถานศึกษาทั่วประเทศมากกว่า 100 แห่ง ได้รับปริมาณโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 4,764,800 ซีซี ซึ่งกองทุนได้มอบให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลทั่วประเทศนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนต่อไป ทั้งนี้ การร่วมบริจาคโลหิตดังกล่าวสามารถนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะสำหรับผู้กู้ยืม เพื่อนำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะให้ครบตามที่กองทุนกำหนดในเงื่อนไขการกู้ยืมได้อีกด้วย” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

กยศ. จับมือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ส่งมอบปริมาณโลหิตแล้วกว่า 43 ล้านซีซี

 

วันที่: 
24 กันยายน 2563