Secondary

Languages

โครงการ "กยศ. อพม. และ PIM อบรมนักศึกษาจิตสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน"

โครงการ "กยศ. อพม. และ PIM อบรมนักศึกษาจิตสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน"
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมบรรยายในหัวข้อ ความร่วมมือระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โครงการ "กยศ. อพม. และ PIM อบรมนักศึกษาจิตสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยมี นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมบรรยาย และผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวให้การต้อนรับ
 
โดยมีการแนะนำข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงรายละเอียดการสมัคร อพม. การตอบรับความร่วมมือเป็น อพม. และแชร์ประสบการณ์ โดยผู้แทน อพม. จังหวัดนนทบุรี ให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy
วันที่: 
15 ตุลาคม 2563