Secondary

Languages

โครงการเชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์ดีเด่น และพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563

โครงการเชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์ดีเด่น และพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มาประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้าร่วมงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
วันที่: 
9 ธันวาคม 2563