Secondary

Languages

กยศ. คว้า 3 รางวัลจากงาน IDC DX Awards 2020

กยศ. คว้า 3 รางวัลจากงาน IDC DX Awards 2020

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คว้ารางวัลตำแหน่ง Digital Transformer พร้อมรางวัล Information Visionary และรางวัล DX Leader ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับพลิกโฉมกระบวนการและตอบสนองการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร ซึ่งเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานเดียวได้รับถึง 3 รางวัล จากงานไอดีซี ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน อวอร์ด (IDC Digital Transformation Awards : DXa) ประเทศไทย ประจำปี 2020

จากการประกาศผลรางวัล IDC Digital Transformation Awards (DXa) ประเทศไทย ประจำปี 2020 กองทุนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับตำแหน่งและรางวัล Digital Transformer รางวัล Information Visionary และรางวัล DX Leader ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการและตอบสนองการให้บริการตามภารกิจหลักขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานเดียวได้รับถึง 3 รางวัล แสดงถึงความพยายามขององค์กรในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan : DSL) ที่กองทุนได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับพันธกิจขององค์กรในการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ รวมถึงให้บริการผู้กู้ยืมเงินทั่วประเทศจำนวนกว่า 5.9 ล้านคน โดยมีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา 6 แสนรายต่อปี กองทุนได้ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนากระบวนการกู้ยืมและการติดตามหนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีความถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงลดการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก ดังนั้น กองทุนจึงได้วางกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล การนำเข้าข้อมูลและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบการกู้ยืมเงินและกระบวนการติดตามหนี้ สร้างฐานข้อมูลส่วนกลางเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน เช่น กรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม เป็นต้น

ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำมาใช้ในระบบงานใหม่ของกองทุนดังกล่าว ได้แก่ e-KYC, Digital Signature, E-Document, Big Data, Data Analytics, Mobile Application และ Profile Scoring ซึ่งจะทำให้กองทุนเป็นหน่วยงานภาครัฐอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการพลิกโฉมกระบวนการดำเนินงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และเตรียมพร้อมการขยายโอกาสทางการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินทั้ง 4 ลักษณะ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ที่เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ ผู้ที่เรียนสาขาวิชาขาดแคลน และผู้ที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทต่อไป

วันที่: 
17 มีนาคม 2564