Secondary

Languages

กยศ.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 จังหวัดภูเก็ต

กยศ.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ และผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของกองทุนในปีการศึกษา 2564 และแนวทางการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ รวมถึงระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System - DSL) ในส่วนของระบบการจัดการ การให้กู้ยืม (Loan Origination System - LOS) ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุนประจำสถานศึกษา ได้รับทราบแนวทางในการนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแคสเซียภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วันที่: 
30 มีนาคม 2564