Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไปและการชี้แจงรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการชำระหนี้” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนให้รู้คุณค่าของการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,284 ราย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
วันที่: 
14 พฤษภาคม 2564