Secondary

Languages

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 5

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา
กองทุนได้จัดอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 
 
โดยมีคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม”ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจําคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุน” คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ“บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.”  และคุณชลลดา นันทวิสัย นักวิชาการอิสระ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“แนวคิดในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา จำนวน 150 แห่ง ผู้เข้าร่วม จำนวน 214 คน 
วันที่: 
24 มิถุนายน 2564