Secondary

Languages

ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีมติคัดเลือก นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (วาระที่ 2) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 
วันที่: 
22 กรกฎาคม 2564