Secondary

Languages

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การชำระเงินคืนกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจวิธีการชำระหนี้ และตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ตลอดจนให้รู้คุณค่าของการชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นต่อไป โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังประมาณ 420 ราย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

วันที่: 
11 เมษายน 2565