Secondary

Languages

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

การอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา

กองทุนได้จัดอบรมหลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสร้างวินัยทางการเงิน จิตสำนึก และความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุนให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยมีคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม” ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจําคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุน” คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ“บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.”  และคุณชลลดา นันทวิสัย นักวิชาการอิสระ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“แนวคิดในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระดับอาชีวศึกษา จำนวน 70 คน จากสถานศึกษา จำนวน 50 แห่ง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2565