Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 9 ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 700 คน ได้รับโลหิต รวมทั้งสิ้น 536 ยูนิต (214,400 ซีซี) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2565