Secondary

Languages

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 10 กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566  ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สรุปภาพรวมการบริจาคโลหิต มีนักศึกษาและประชาชนลงทะเบียนร่วมกิจกรรม จำนวน 651 ราย ได้รับโลหิตจำนวน 407 ยูนิต รวมเป็นปริมาณ 162,800 ซีซี

วันที่: 
31 มกราคม 2566