Secondary

Languages

กยศ. จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

กยศ. จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กยศ.จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นประธานเปิดงาน ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนฯ นายวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ร่วมบรรยาย อีกทั้งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมการเสวนา เรื่อง ทักษะทางการเงิน : นักเรียน นักศึกษา ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนในระบบ DSL และทิศทางการดำเนินงาน โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 309 แห่ง 518 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

วันที่: 
27 มีนาคม 2566